top of page

Phương pháp luận & Định nghĩa

 

Tỷ lệ được hiển thị là tỷ lệ trung bình của tất cả các khóa phù hợp được khóa thông qua công cụ định giá và tính đủ điều kiện của sản phẩm Optimal Blue vào một ngày nhất định. Không có điều chỉnh nào được thực hiện cho các quyết định mua lại hoặc mua lại của các cá nhân.

 

Dữ liệu được tổng hợp hàng đêm với các khóa dữ liệu của ngày hôm trước. Cuối tuần và ngày lễ được loại trừ do thiếu khối lượng khóa dữ liệu. Tất cả các loại sản phẩm áp dụng được bao gồm trừ khi có quy định khác và phân tích các loại khách hàng là theo công ty thế chấp (82,49%), ngân hàng (15,30%), hiệp hội tín dụng (1,92%) và nhà cung cấp dịch vụ (0,30%).


Định nghĩa chỉ mục  | Cho biết Dữ liệu & Sử dụng

bottom of page