top of page

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 

Cập nhật lần cuối 15/04/2020

 

 

 

THỎA THUẬN VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN

 

Các Điều khoản Sử dụng này cấu thành tổ chức cá nhân hoặc đại diện của bạn ("bạn") và Chen & Associates, LLC ("Công ty", "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") và quyền truy cập và sử dụng http: // của bạn www.trang web chenassociates.com và bất kỳ hình thức giao tiếp, kênh liên lạc, trang web di động hoặc ứng dụng di động nào khác được kết nối với, liên kết với hoặc được liên kết với chúng (gọi chung là "Trang web"). Bạn đồng ý rằng khi truy cập trang web này, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản Sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản sử dụng này, bạn rõ ràng bị cấm sử dụng trang web này và bạn phải ngừng sử dụng nó ngay lập tức.

 

Các điều khoản và điều kiện hoặc tài liệu bổ sung có thể được đăng trên trang web theo thời gian được đưa vào đây một cách rõ ràng để tham khảo. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thực hiện các thay đổi hoặc điều chỉnh đối với các Điều khoản Sử dụng này vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật ngày "Cập nhật lần cuối" của Điều khoản Sử dụng này và bạn từ bỏ mọi quyền nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi đó. Bạn có trách nhiệm xem lại các Điều khoản Sử dụng này theo định kỳ để có thông tin mới nhất. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau ngày các điều khoản sử dụng sửa đổi đó sẽ và sẽ được coi là bạn đã thông báo và chấp nhận bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản sử dụng đã sửa đổi.

 

Thông tin được cung cấp trên trang web không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ khu vực pháp lý hoặc quốc gia nào nếu việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ vi phạm pháp luật hoặc quy định hoặc buộc chúng tôi phải đăng ký bất kỳ quy định nào tại khu vực tài phán đó hoặc quốc gia Yêu cầu. Theo đó, những người chọn truy cập trang web này từ các địa điểm khác làm như vậy theo sáng kiến ​​của họ và tự chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương trong phạm vi và phạm vi áp dụng luật địa phương.

 

www.SIPC.org

 

Trang web dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Người dưới 18 tuổi không được phép sử dụng hoặc đăng ký Trang web.  

 

 

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

Trừ khi có quy định khác, trang web này là tài sản độc quyền của chúng tôi và tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, ảnh và đồ họa, đồ họa trên trang web (gọi chung là "Nội dung") và Nhãn hiệu, nhãn hiệu và biểu trưng dịch vụ (“Thương hiệu”) trong đó được sở hữu hoặc kiểm soát hoặc cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu cũng như nhiều luật sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh khác ở Hoa Kỳ, luật bản quyền quốc tế và công ước quốc tế. Nội dung và nhãn hiệu trên trang web này được cung cấp "nguyên trạng" cho thông tin cá nhân của bạn và chỉ sử dụng.Trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều khoản Sử dụng này, bạn không được sao chép, tái sản xuất, tổng hợp, xuất bản lại, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào mà không có văn bản trước rõ ràng của chúng tôi cho phép mục đích thương mại.

 

Nếu bạn đủ điều kiện để sử dụng trang web này, bạn được cấp một giấy phép có giới hạn để truy cập và sử dụng trang web này cũng như tải xuống hoặc in bản sao của bất kỳ phần nào của nội dung mà bạn được quyền sử dụng. Quyền truy cập chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn trong Trang web, Nội dung và Biểu trưng.

ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÙNG

 

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (1) tất cả thông tin đăng ký bạn gửi là trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ; (2) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó và sẽ nhanh chóng cập nhật thông tin này khi cần thiết (3) Bạn có đầy đủ năng lực pháp lý và đồng ý tuân theo các Điều khoản Sử dụng này; (4) Bạn không phải là trẻ vị thành niên trong khu vực tài phán cư trú của bạn; (5) Bạn sẽ không truy cập trang web này, cho dù thông qua rô bốt, tập lệnh hay cách khác; (6) bạn sẽ không sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào; (7) việc bạn sử dụng trang web này sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, không cập nhật hoặc đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng trang web này. trang web bây giờ hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào của nó).

 

ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG

   

Bạn có thể được yêu cầu đăng ký trên trang web. Bạn đồng ý giữ bí mật mật khẩu của mình và chịu trách nhiệm cho mọi việc sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn. Chúng tôi có quyền xóa, khai báo hoặc thay đổi tên người dùng mà bạn chọn nếu, theo quyết định riêng của chúng tôi, tên người dùng đó không phù hợp, tục tĩu hoặc có thể bị phản đối.

  

CÁC HOẠT ĐỘNG CẤM

 

Bạn không được truy cập hoặc sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi cung cấp trang web này. Không sử dụng trang web này cho bất kỳ hoạt động thương mại nào trừ khi được chúng tôi xác nhận hoặc chấp thuận cụ thể.

 

Với tư cách là người dùng của Trang web, bạn đồng ý không:

 

1. Lấy dữ liệu hoặc nội dung khác một cách có hệ thống từ trang web để trực tiếp hoặc gián tiếp tạo hoặc biên dịch các bộ sưu tập, biên dịch, cơ sở dữ liệu hoặc danh mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

2. Lừa dối, lừa dối hoặc gây hiểu lầm cho chúng tôi và những người dùng khác, đặc biệt là bất kỳ nỗ lực nào để lấy thông tin tài khoản nhạy cảm (chẳng hạn như mật khẩu người dùng).

3. Làm gián đoạn, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang web, bao gồm các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào, hoặc áp đặt các hạn chế đối với việc sử dụng Trang web và / hoặc nội dung có trong đó.

4. Chúng tôi tin rằng chúng tôi và / hoặc Trang web có những nhận xét xúc phạm, làm hoen ố hoặc gây tổn hại hoặc tổn hại.

5. Sử dụng bất kỳ thông tin nào thu được từ trang này để quấy rối, lạm dụng hoặc làm hại người khác.

6. Sử dụng không đúng cách các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hoặc gửi báo cáo sai sự thật về hành vi lạm dụng hoặc hành vi sai trái.

7. Sử dụng Trang web theo cách không phù hợp với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

8. Sử dụng trang web này để quảng cáo hoặc chào bán hàng hóa và dịch vụ.

9. Tham gia vào việc đóng khung hoặc liên kết trái phép đến trang web.

10. Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) vi rút, ngựa Trojan, hoặc tài liệu khác, bao gồm viết hoa quá mức và spam (đăng liên tục văn bản lặp lại), gây cản trở việc sử dụng và thưởng thức Trang web không bị gián đoạn của bất kỳ bên nào hoặc sửa đổi , làm suy yếu, làm gián đoạn, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, các tính năng, chức năng hoặc chức năng của trang web. Chức năng, hoạt động hoặc bảo trì của trang web.

11. Tham gia vào bất kỳ hoạt động sử dụng tự động nào của hệ thống, chẳng hạn như sử dụng tập lệnh để gửi nhận xét hoặc tin nhắn, hoặc sử dụng bất kỳ công cụ khai thác và khai thác dữ liệu nào, bot kiểm tra hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự.

12. Xóa bản quyền hoặc các thông báo độc quyền khác khỏi bất kỳ Nội dung nào.

13. Cố gắng mạo danh người dùng hoặc cá nhân khác hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác.

14. Bán hoặc chuyển hồ sơ của bạn.

15. Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) bất kỳ tài liệu nào như một cơ chế thu thập hoặc truyền tải thông tin thụ động hoặc chủ động, bao gồm nhưng không giới hạn ở đồ họa trực quan (“gifs”), pixel 1 × 1, lỗi mạng, cookie hoặc các thứ khác Thiết bị tương tự (đôi khi được gọi là "phần mềm gián điệp" hoặc "cơ chế thu thập thụ động" hoặc "pcms").

16. Cản trở, làm gián đoạn hoặc gây gánh nặng quá mức cho trang web hoặc các mạng hoặc dịch vụ được kết nối với trang web.

17. Quấy rối, làm phiền, đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của chúng tôi liên quan đến việc cung cấp bất kỳ phần nào của trang web này cho bạn.

18. Cố gắng phá vỡ bất kỳ biện pháp nào trên trang web này được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào trang web này hoặc bất kỳ phần nào của nó.

19. Phần mềm sao chép hoặc điều chỉnh trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc mã khác.

20. Biên dịch, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc theo bất kỳ cách nào tạo thành một phần của Trang web.

21. Sử dụng, khởi chạy, phát triển hoặc phân phối bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ trình thu thập thông tin, rô bốt, công cụ gian lận, máy quét hoặc trình đọc ngoại tuyến nào truy cập trang web, ngoài việc sử dụng kết quả của công cụ tìm kiếm hoặc trình duyệt internet tiêu chuẩn, hoặc sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ tập lệnh hoặc phần mềm trái phép nào khác.

22. Sử dụng đại lý thu mua hoặc đại lý thu mua để mua hàng trên trang web.

23. Thực hiện bất kỳ hành vi sử dụng trái phép Trang web nào, bao gồm cả việc thu thập tên người dùng và / hoặc địa chỉ email theo cách điện tử hoặc cách khác để gửi các email không được yêu cầu, hoặc tạo tài khoản người dùng bằng các phương tiện tự động hoặc gian lận.

24. Sử dụng Trang web như một phần của bất kỳ nỗ lực nào để cạnh tranh với chúng tôi, hoặc sử dụng Trang web và / hoặc Nội dung cho bất kỳ doanh nghiệp thương mại hoặc hoạt động tạo doanh thu nào.

 

   

CÁC ĐÓNG GÓP ĐƯỢC NGƯỜI DÙNG TẠO  

   

Trang web không yêu cầu người dùng gửi hoặc đăng nội dung. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn cơ hội để tạo, gửi, xuất bản, hiển thị, truyền, thực hiện, xuất bản, phân phối hoặc truyền trực tuyến nội dung và tài liệu cho chúng tôi hoặc trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, bài báo, video, âm thanh, ảnh, đồ họa , nhận xét, đề xuất hoặc thông tin hoặc tài liệu cá nhân khác (gọi chung là "Đóng góp"). Các đóng góp có thể được xem bởi những người dùng khác của trang web này và thông qua các trang web của bên thứ ba. Do đó, bất kỳ Đóng góp nào bạn truyền tải có thể được xử lý theo Chính sách Bảo mật của trang web này. Khi bạn tạo hoặc cung cấp bất kỳ Đóng góp nào, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

1. Việc bạn tạo, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai hoặc thực hiện và truy cập, tải xuống hoặc sao chép các Đóng góp của bạn sẽ không và sẽ không vi phạm các quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền nhân thân của bất kỳ bên thứ ba nào.

2. Bạn là người tạo và chủ sở hữu, hoặc có giấy phép, quyền, sự đồng ý, phát hành và giấy phép cần thiết để sử dụng và cho phép chúng tôi, trang web này và những người dùng khác của trang web này sử dụng trang web này và trang web này theo bất kỳ cách nào nhằm mục đích đóng cửa bạn Điều khoản sử dụng đóng góp.
3. Bạn đã nhận được sự đồng ý bằng văn bản, tiết lộ và / hoặc sự cho phép của từng cá nhân có thể nhận dạng trong Đóng góp của bạn để sử dụng các số nhận dạng đó để cho phép bao gồm và sử dụng tên hoặc hình ảnh tương tự của từng cá nhân trong Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào mà Trang web và các điều khoản sử dụng này là.

4. Đóng góp của bạn không sai, không chính xác hoặc gây hiểu lầm.

5. Đóng góp của bạn không được là quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu khuyến mại, kế hoạch kim tự tháp, thư dây chuyền, thư rác, gửi thư hàng loạt hoặc các hình thức xúi giục khác.
6. Đóng góp của bạn không được tục tĩu, khiếm nhã, tục tĩu, bẩn thỉu, bạo lực, quấy rối, nói xấu, bôi nhọ hoặc có thể bị phản đối (theo quyết định riêng của chúng tôi). 

7. Đóng góp của bạn sẽ không chế giễu, chế giễu, coi thường, đe dọa hoặc lạm dụng bất kỳ ai.

8. Đóng góp của bạn không ủng hộ việc lật đổ bạo lực của bất kỳ chính phủ nào hoặc kích động, khuyến khích hoặc đe dọa gây tổn hại thân thể cho chính phủ khác.

9. Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc hiện hành nào.

10. Đóng góp của bạn không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào.
11. Đóng góp của bạn không chứa bất kỳ tài liệu nào lấy thông tin cá nhân từ hoặc lợi dụng những người dưới 18 tuổi theo cách tình dục hoặc bạo lực.

12. Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc được thiết kế để bảo vệ sức khỏe hoặc hạnh phúc của trẻ vị thành niên;

13. Đóng góp của bạn không bao gồm bất kỳ nhận xét xúc phạm nào về chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, sở thích tình dục hoặc khuyết tật thể chất.

14. Đóng góp của bạn không vi phạm hoặc liên kết đến tài liệu vi phạm, bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này, hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

 

Bất kỳ việc sử dụng Trang web nào vi phạm những điều đã nói ở trên là vi phạm Điều khoản Sử dụng này và có thể dẫn đến việc bạn bị chấm dứt hoặc đình chỉ quyền sử dụng Trang web.

       

GIẤY PHÉP ĐÓNG GÓP

  

Bạn và trang web này đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ, xử lý và sử dụng bất kỳ thông tin và dữ liệu cá nhân nào mà bạn cung cấp theo Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản lựa chọn của chúng tôi (bao gồm cả cài đặt).

Bằng cách gửi đề xuất hoặc phản hồi khác về trang web này, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào mà không phải trả tiền cho bạn.

 

Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu nào đối với các Đóng góp của bạn. Bạn có toàn quyền sở hữu đối với tất cả các Đóng góp của mình và tất cả tài sản trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác liên quan đến các Đóng góp của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tuyên bố hoặc đại diện nào trong các Đóng góp của bạn được thực hiện trong bất kỳ khu vực nào của trang web này. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các Đóng góp của mình cho Trang web và bạn đồng ý rõ ràng rằng chúng tôi không phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý và không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại chúng tôi đối với các Đóng góp của bạn.

 

 

GIẤY PHÉP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

  

Sử dụng Giấy phép

  

Nếu bạn truy cập trang web này thông qua ứng dụng di động, chúng tôi cấp cho bạn giấy phép có thể thu hồi, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có giới hạn để cài đặt và sử dụng ứng dụng di động trên thiết bị của bạn, một thiết bị điện tử không dây do bạn sở hữu hoặc kiểm soát và quyền truy cập vào và việc sử dụng các ứng dụng di động trên các thiết bị đó hoàn toàn tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Giấy phép Ứng dụng Di động có trong Điều khoản Sử dụng này. Bạn không được: (1) dịch ngược, đảo ngược thiết kế, tháo rời, cố gắng lấy mã nguồn hoặc dịch ngược Ứng dụng; (2) thực hiện bất kỳ sửa đổi, điều chỉnh, cải tiến, nâng cao, bản dịch hoặc sản phẩm phái sinh nào của Ứng dụng; (3) vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng; (4) xóa, thay đổi hoặc che giấu bất kỳ thông báo độc quyền nào (bao gồm mọi thông báo về bản quyền hoặc nhãn hiệu) do chúng tôi hoặc người cấp phép Ứng dụng cấp; (5) sử dụng ứng dụng cho bất kỳ hoạt động tạo doanh thu nào, doanh nghiệp thương mại hoặc mục đích khác không được thiết kế hoặc dự định; (6) cung cấp ứng dụng qua mạng hoặc môi trường khác cho phép nhiều thiết bị hoặc người dùng truy cập hoặc sử dụng đồng thời; (7 ) sử dụng Ứng dụng tạo ra sản phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm cạnh tranh trực tiếp hoặc gián tiếp với Ứng dụng hoặc theo bất kỳ cách nào thay thế Ứng dụng; (8) Sử dụng Ứng dụng để gửi các câu hỏi tự động đến bất kỳ trang web nào hoặc gửi bất kỳ email thương mại không được yêu cầu nào; (9) Sử dụng bất kỳ thông tin độc quyền nào hoặc bất kỳ giao diện nào của chúng tôi hoặc tài sản trí tuệ khác của chúng tôi trong việc thiết kế, phát triển, sản xuất, cấp phép hoặc phân phối bất kỳ ứng dụng, phụ kiện hoặc thiết bị nào để sử dụng với ứng dụng này.

   

Thiết bị Apple và Android

   

Khi bạn truy cập trang web này bằng ứng dụng di động có được từ Apple Store hoặc Google Play (mỗi "Nhà phân phối ứng dụng"), các điều khoản sau sẽ được áp dụng: (1) Giấy phép cho bạn Ứng dụng di động của chúng tôi chỉ có thể chuyển nhượng Giấy phép sử dụng Ứng dụng trên Các thiết bị hệ điều hành iOS hoặc Android của Apple, nếu có, và phù hợp với các quy tắc sử dụng được nêu trong Điều khoản dịch vụ hiện hành của Nhà phân phối ứng dụng; (2) Chúng tôi chịu trách nhiệm cấp phép cho Ứng dụng dành cho thiết bị di động như có trong Điều khoản sử dụng để cung cấp bất kỳ các dịch vụ bảo trì và hỗ trợ liên quan đến ứng dụng di động và bạn thừa nhận rằng mỗi nhà phân phối ứng dụng không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào liên quan đến ứng dụng di động; (3) Nếu Ứng dụng dành cho thiết bị di động không tuân thủ bất kỳ bảo đảm hiện hành nào, bạn có thể hoàn lại giá mua (nếu có) đã trả cho Ứng dụng dành cho thiết bị di động bằng cách thông báo cho Nhà phân phối ứng dụng và Nhà phân phối ứng dụng hiện hành theo các điều khoản và chính sách của bạn VÀ ĐẾN VỚI MỞ RỘNG TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, CÁC NHÀ PHÂN PHỐI ỨNG DỤNG KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH KHÁC ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG. (4) Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (i) bạn không cư trú tại một quốc gia bị chính phủ Hoa Kỳ cấm vận hoặc được chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là "Nhà tài trợ Khủng bố", và (ii) bạn không có trong bất kỳ danh sách nào các bên bị cấm hoặc bị hạn chế bởi chính phủ Hoa Kỳ (5) Bạn phải tuân thủ các điều khoản thỏa thuận hiện hành của bên thứ ba khi sử dụng ứng dụng di động, ví dụ: nếu bạn có ứng dụng VoIP, bạn không được vi phạm thỏa thuận dịch vụ dữ liệu không dây của họ khi sử dụng ứng dụng di động;  (6) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nhà phân phối ứng dụng là bên thứ ba thụ hưởng Điều khoản và điều kiện của Giấy phép ứng dụng dành cho thiết bị di động có trong Điều khoản sử dụng này và mỗi Nhà phân phối ứng dụng sẽ bảo lưu quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền đó ) để Thực thi các điều khoản và điều kiện của Giấy phép Ứng dụng Di động có trong Điều khoản Sử dụng này chống lại bạn với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba.

 

 

ĐĂNG KÝ

 

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, phản hồi hoặc thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến trang web này ("Bài dự thi") là không bảo mật và sẽ trở thành tài sản độc quyền của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sở hữu độc quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, và có quyền sử dụng và phân phối các Nội dung gửi này mà không bị hạn chế và không thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn cho bất kỳ mục đích hợp pháp, thương mại hoặc khác. Theo đây, bạn từ bỏ mọi quyền nhân thân trong bất kỳ Nội dung gửi như vậy và theo đây bạn đảm bảo rằng mọi Nội dung gửi đó là bản gốc của bạn hoặc bạn có quyền gửi Nội dung đó. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không có bất kỳ yêu cầu nào đối với bất kỳ vi phạm bị cáo buộc hoặc thực tế hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu nào trong Nội dung gửi của bạn.

  

NỘI DUNG VÀ TRANG WEB BÊN THỨ BA

 

Trang web này có thể chứa (hoặc bạn có thể gửi qua trang web này) liên kết đến các trang web khác ("Trang web của bên thứ ba") cũng như các bài báo, ảnh, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video, thông tin, ứng dụng, hoặc phần mềm và nội dung hoặc các mục khác có nguồn gốc từ bên thứ ba ("Nội dung của bên thứ ba"). Chúng tôi đã không điều tra, giám sát hoặc kiểm tra tính chính xác, tính phù hợp hoặc tính hoàn chỉnh của các trang web bên thứ ba đó và nội dung của bên thứ ba, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ trang web bên thứ ba nào như vậy. Bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba được truy cập thông qua trang web này được đăng trên, có được thông qua hoặc được cài đặt từ trang web, bao gồm nội dung, độ chính xác, xúc phạm, ý kiến, độ tin cậy, thực tiễn bảo mật của các trang web của bên thứ ba hoặc nội dung của bên thứ ba hoặc các chính sách khác hoặc các chính sách khác có trong đó.Việc bao gồm, liên kết hoặc cho phép sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ trang web nào của bên thứ ba hoặc bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba không có nghĩa là chúng tôi đã chấp thuận hoặc xác nhận những điều đó. Nếu bạn quyết định rời khỏi trang web này và truy cập trang web của bên thứ ba hoặc sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba, bạn tự chịu rủi ro và bạn nên biết rằng các điều khoản sử dụng cho ứng dụng này không còn chi phối. Bạn nên xem lại các điều khoản và chính sách hiện hành, bao gồm quyền riêng tư và thực tiễn thu thập dữ liệu, liên quan đến bất kỳ trang web nào bạn điều hướng đến từ trang web này hoặc bất kỳ ứng dụng nào bạn có thể sử dụng, sử dụng hoặc cài đặt từ trang web này.Bất kỳ giao dịch mua nào bạn thực hiện thông qua các trang web của bên thứ ba sẽ được thực hiện thông qua các trang web khác và các công ty khác và chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến các giao dịch mua đó chỉ dành cho bạn và bên thứ ba hiện hành. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi không xác nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên các trang web của bên thứ ba và bạn sẽ giữ chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ thiệt hại nào phát sinh khi bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Ngoài ra, bạn sẽ giữ chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ tổn thất nào do bạn gây ra hoặc thiệt hại theo bất kỳ cách nào gây ra cho bạn bởi bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba hoặc bất kỳ kết nối nào khác với trang web của bên thứ ba.

  

QUẢN LÝ TRANG WEB

 

Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ: (1) giám sát Trang web nếu vi phạm các Điều khoản Sử dụng này; (2) thực hiện hành động pháp lý thích hợp chống lại bất kỳ ai, theo quyết định riêng của chúng tôi, vi phạm pháp luật hoặc các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo người dùng đó cho các cơ quan thực thi pháp luật; (3) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, từ chối, hạn chế quyền truy cập, giới hạn tính khả dụng hoặc vô hiệu hóa (trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ) bất kỳ Đóng góp nào của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó; (4) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, thông báo, hoặc trách nhiệm pháp lý, xóa khỏi Trang web hoặc vô hiệu hóa tất cả các tệp và nội dung có kích thước quá mức hoặc theo bất kỳ cách nào gây gánh nặng cho hệ thống của chúng tôi; và (5) nếu không, hãy quản lý Trang web theo cách được thiết kế để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi cũng như để tạo điều kiện cho Trang hoạt động bình thường.

 

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách bảo mật của chúng tôi được đăng trên trang web này, được kết hợp với Điều khoản sử dụng này. Xin lưu ý rằng trang web này được lưu trữ tại Hoa Kỳ. Nếu bạn truy cập trang web này từ bất kỳ nơi nào khác trên thế giới nơi luật pháp hoặc các yêu cầu khác quản lý việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân khác với các quy định áp dụng ở Hoa Kỳ, bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn sẽ chuyển dữ liệu của mình đến Hoa Kỳ và bạn đồng ý với việc chuyển và xử lý dữ liệu của mình tại Hoa Kỳ.

 

 

HẠN VÀ CHẤM DỨT

 

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Trang web. KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀO KHÁC, CHÚNG TÔI BẢO LƯU QUYỀN, TRONG QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI VÀ KHÔNG CÓ THÔNG BÁO HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, KHI TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB (BAO GỒM CHẶN CHỮA ĐỊA CHỈ IP), CHO BẤT KỲ NGƯỜI NÀO VÌ LÝ DO HOẶC KHÔNG CÓ LÝ DO, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ TUYÊN BỐ, BẢO HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN NÀO CÓ TRONG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC BẤT KỲ LUẬT HOẶC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH NÀO. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHẤM DỨT VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THAM GIA CỦA BẠN VÀO TRANG WEB HOẶC XÓA TÀI KHOẢN CỦA BẠN VÀ BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO BẠN ĐÃ ĐĂNG LÊN BẤT CỨ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CÓ CẢNH BÁO, TRONG QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI.

 

Nếu chúng tôi chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ bị cấm đăng ký và tạo tài khoản mới dưới tên của mình, dưới tên giả hoặc tên mượn, hoặc dưới danh nghĩa của bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả khi bạn có thể đại diện cho bên thứ ba. Ngoài việc chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn, chúng tôi có quyền thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các biện pháp dân sự, hình sự và hạn chế.

 

 

SỬA ĐỔI VÀ TƯƠNG THÍCH

 

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung của trang web bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào tùy ý mà không cần thông báo. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi hoặc ngừng tất cả hoặc một phần của trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc chấm dứt trang web này.

 

Chúng tôi không thể đảm bảo rằng trang web này sẽ luôn có sẵn. Chúng tôi có thể gặp phải sự cố phần cứng, phần mềm hoặc các vấn đề khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến trang web, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, cập nhật, tạm ngừng, chấm dứt hoặc sửa đổi trang web này bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc bất tiện nào do bạn không thể truy cập hoặc sử dụng trang web này trong bất kỳ thời gian ngừng hoạt động hoặc gián đoạn nào. Không có nội dung nào trong Điều khoản Sử dụng này được hiểu là buộc chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ trang web này hoặc cung cấp bất kỳ chỉnh sửa, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan đến trang web này.

 

 

LUẬT CHI PHỐI

 

Các Điều khoản Sử dụng này và việc bạn sử dụng trang web này được điều chỉnh và hiểu theo luật của Bang Oregon, áp dụng cho các thỏa thuận được ký kết và hoàn toàn tại Bang Oregon, không liên quan đến các nguyên tắc xung đột pháp luật.

 

 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 

Đàm phán không chính thức

    

Đối với bạn hoặc chúng tôi (riêng lẻ là "Bên" và gọi chung là "Các bên"), cả hai bên đồng ý nỗ lực thương lượng không chính thức bất kỳ Tranh chấp nào trước ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi bắt đầu phân xử (ngoài những điều kiện được quy định rõ ràng dưới đây). Các cuộc đàm phán không chính thức như vậy bắt đầu sau khi một bên thông báo bằng văn bản cho bên kia.

    

Ràng buộc Trọng tài

    

Nếu các Bên không thể giải quyết Tranh chấp thông qua đàm phán không chính thức, thì Tranh chấp (ngoại trừ các Tranh chấp đó được loại trừ rõ ràng bên dưới) sẽ được giải quyết cuối cùng và duy nhất thông qua trọng tài ràng buộc. BẠN HIỂU RẰNG KHÔNG CÓ ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN SẼ CÓ QUYỀN THAM GIA TÒA ÁN VÀ CÓ MỘT LẦN DÙNG THỬ. Việc phân xử sẽ được bắt đầu và tiến hành theo Quy tắc Trọng tài Thương mại của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ ("AAA") và, nếu thích hợp, Thủ tục Bổ sung của AAA cho các Tranh chấp Liên quan đến Người tiêu dùng ("Quy tắc Người tiêu dùng AAA"), cả hai đều có sẵn tại Trang web AAA:  www.adr.org . Phí trọng tài của bạn và phần thiệt hại do trọng tài chia sẻ của bạn sẽ được điều chỉnh và giới hạn bởi Quy tắc người tiêu dùng AAA. Trọng tài có thể được tiến hành trực tiếp, bằng cách nộp tài liệu, qua điện thoại hoặc trực tuyến. Trọng tài sẽ ra quyết định bằng văn bản mà không cần tuyên bố lý do trừ khi được một trong hai bên yêu cầu. Trọng tài được điều chỉnh bởi luật hiện hành và bất kỳ phán quyết nào cũng có thể bị phản đối nếu trọng tài không làm như vậy. Trừ khi có yêu cầu khác bởi các quy tắc AAA hiện hành hoặc luật hiện hành, trọng tài sẽ được tiến hành ở Washington, Oregon. Trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận này, các bên có thể khởi kiện ra tòa án để yêu cầu trọng tài, duy trì trọng tài đang chờ xử lý hoặc xác nhận, sửa đổi, đặt sang một bên hoặc đưa ra phán quyết do trọng tài đưa ra.    

    

Nếu, vì bất kỳ lý do gì, Tranh chấp được xét xử tại tòa án thay vì trọng tài, thì Tranh chấp sẽ được khởi kiện hoặc bị kiện tại các tòa án liên bang và tiểu bang đặt tại Washington, Oregon và các bên theo đây đồng ý từ bỏ và từ bỏ mọi biện pháp bảo vệ do thiếu quyền tài phán cá nhân và theo đây là các diễn đàn Bất tiện như vị trí và quyền tài phán của các tòa án liên bang và tiểu bang. Các Điều khoản Sử dụng này không áp dụng Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế và Đạo luật Trao đổi Thông tin Máy tính Thống nhất (UCITA).

    

Trong mọi trường hợp, bất kỳ tranh chấp nào do một trong hai bên đưa ra đối với trang web này sẽ không bắt đầu trong vòng 2 năm sau khi phát sinh nguyên nhân dẫn đến hành động. Nếu các Điều khoản này được coi là trái pháp luật hoặc không thể thi hành, không bên nào sẽ chọn phân xử bất kỳ tranh chấp nào được bao hàm bởi một phần của các Điều khoản này được coi là trái pháp luật hoặc không thể thi hành và tranh chấp đó sẽ được điều chỉnh bởi quyền tài phán nói trên và các bên đồng ý đệ trình thẩm quyền cá nhân của tòa án.

  

Những hạn chế

    

Các bên đồng ý rằng bất kỳ trọng tài nào sẽ được giới hạn trong các tranh chấp giữa các bên. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, (a) trọng tài sẽ không tham gia vào bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác; (b) sẽ không có thẩm quyền hoặc quyền hạn để phân xử bất kỳ tranh chấp nào dựa trên một vụ kiện tập thể hoặc sử dụng thủ tục kiện tập thể; (c) sẽ không có thẩm quyền hoặc thẩm quyền để thay mặt công chúng hoặc bất kỳ tranh chấp nào do bất kỳ cá nhân nào khác nêu ra.

    

Ngoại lệ đối với Đàm phán không chính thức và Trọng tài

    

Các bên đồng ý rằng, liên quan đến thương lượng không chính thức và trọng tài ràng buộc, các tranh chấp sau đây không phải tuân theo những điều đã nói ở trên: (a) bất kỳ tranh chấp nào nhằm thực thi hoặc bảo vệ hoặc liên quan đến hiệu lực của quyền sở hữu trí tuệ của một trong hai bên; (b) bất kỳ tranh chấp liên quan đến trộm cắp bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến hoặc phát sinh từ cáo buộc vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền riêng tư hoặc sử dụng trái phép; (c) bất kỳ khiếu nại có trật tự nào. Nếu các Điều khoản này được coi là trái pháp luật hoặc không thể thi hành, thì không bên nào sẽ chọn phân xử bất kỳ tranh chấp nào được bao hàm bởi một phần của Điều khoản này được coi là trái pháp luật hoặc không thể thi hành và tranh chấp đó sẽ được điều chỉnh bởi quyết định của tòa án có thẩm quyền và các bên đồng ý tuân theo thẩm quyền cá nhân của tòa án đó.

 

 

ĐÍNH CHÍNH

 

Thông tin trên trang web có thể có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót, bao gồm mô tả, giá cả, tính khả dụng, v.v. Chúng tôi có quyền sửa chữa bất kỳ sai sót, không chính xác hoặc thiếu sót và thay đổi hoặc cập nhật thông tin trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

 

 

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

 

TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN TẮC VÀ HIỆN CÓ. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI SẼ CÓ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB VÀ VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG LẠM PHÁT, PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH, PHÙ HỢP. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ VỀ TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC SỰ HOÀN TOÀN CỦA NỘI DUNG CỦA TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ (1) LỖI, MIẾNG NÀO, HOẶC NỘI DUNG KHÔNG CHÍNH XÁC 2) THƯƠNG HẠI CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, CỦA BẤT KỲ THIÊN NHIÊN NÀO, PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀ / HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA BẠN ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ, (4) BẤT KỲ SỰ TRUYỀN TẢI HOẶC THÔNG BÁO TRUYỀN NÀO ĐẾN HOẶC TỪ TRANG WEB, (5) BẤT KỲ BẤT KỲ BẤT CỨ NÀO, VIRUSES, TROJAN NÀO HOẶC TƯƠNG TỰ CÓ THỂ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN HOẶC QUA TRANG WEB BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO, VÀ / HOẶC ( 6) BẤT KỲ LỖI HOẶC BẤT CỨ LỖI NÀO TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG VÀ VẬT LIỆU NÀO HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT LỖI HOẶC THIỆT HẠI NÀO CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO GÂY RA LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG ĐƯỢC ĐĂNG, TRUYỀN, HOẶC CÁCH NÀO KHÁC ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN TRANG WEB. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM, KẾT THÚC, BẢO ĐẢM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC QUẢNG CÁO HOẶC CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA QUA TRANG WEB BẤT KỲ TRANG WEB CÓ LIÊN KẾT NÀO HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG NÀO ĐƯỢC CHÚ Ý TRONG BẤT KỲ KÊNH HOẶC QUẢNG CÁO NÀO KHÁC LÀ BÊN TRONG HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO DÕI BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ BÊN THỨ BA CUNG CẤP SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO. NHƯ KHI MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THÔNG QUA BẤT KỲ VỪA NÀO HOẶC TRONG MỌI MÔI TRƯỜNG, BẠN NÊN SỬ DỤNG QUYẾT ĐỊNH VÀ THUYẾT PHỤC TỐT NHẤT CỦA MÌNH Ở NƠI PHÙ HỢP.

 

 

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

 

TRONG KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO CHÚNG TÔI HOẶC CÁC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, DO HẬU QUẢ, BỔ SUNG, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, HOẶC CÁ NHÂN, BAO GỒM MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DOANH THU, MẤT DỮ LIỆU, HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB, NGAY CẢ NẾU CHÚNG TÔI ĐƯỢC THAM KHẢO VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NÓ. KHÔNG NÊN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ ĐỐI VỚI NỘI DUNG LIÊN TỤC ĐÂY, CHÚNG TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN GÌ NỮA VÀ LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG, SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở MỨC SỐ TIỀN DƯỚI ĐÂY, NẾU CÓ BẤT CỨ, DO BẠN CHO CHÚNG TÔI TRONG THỜI GIAN BA ( 3) GIAI ĐOẠN THÁNG TRƯỚC BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO PHÁT SINH HÀNH ĐỘNG. CHỨNG MINH LUẬT NHÀ NƯỚC MỸ VÀ LUẬT QUỐC TẾ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CHỨA THIỆT HẠI. NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG CHO BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI HOẶC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG.

 

 

SỰ BỒI THƯỜNG

 

Bạn đồng ý bảo vệ chúng tôi (bao gồm các công ty con, chi nhánh của chúng tôi và các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên tương ứng của chúng tôi) khỏi bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc khiếu kiện nào (bao gồm cả phí và chi phí luật sư hợp lý), Bồi thường và giữ chúng tôi vô hại khỏi bất kỳ bên thứ ba phát sinh từ hoặc phát sinh từ: (1) việc sử dụng trang web này; (2) vi phạm các Điều khoản Sử dụng này; (3) bất kỳ vi phạm nào đối với các quy định của bạn được nêu trong Điều khoản Sử dụng này về đại diện và bảo đảm; (4 ) bạn vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ; hoặc(5) bất kỳ tác hại công khai nào đối với bất kỳ người dùng nào khác của trang web này mà bạn kết nối thông qua trang web này. Bất chấp những điều đã nói ở trên, chúng tôi có quyền bảo vệ và kiểm soát độc quyền, với chi phí của bạn, về bất kỳ vấn đề nào mà bạn được yêu cầu bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác bằng chi phí của mình để bảo vệ các khiếu nại đó. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc tiến trình nào liên quan đến khoản bồi thường này.

  

 

DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

 

Chúng tôi sẽ giữ lại một số dữ liệu nhất định mà bạn truyền đến trang web này để quản lý hoạt động của trang web này, cũng như dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này. Mặc dù chúng tôi thực hiện sao lưu dữ liệu thường xuyên, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả dữ liệu bạn truyền hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động nào bạn thực hiện bằng cách sử dụng trang web này. .Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào đối với bất kỳ dữ liệu nào như vậy và theo đây bạn từ bỏ quyền của mình để thực hiện hành động chống lại chúng tôi đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào đối với dữ liệu đó.

  

 

GIAO TIẾP, GIAO DỊCH VÀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

 

Truy cập Trang web, gửi email cho chúng tôi và hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến tạo thành liên lạc điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn dưới dạng điện tử, qua email và trên Trang web, đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản. BẠN ĐỒNG Ý VỚI VIỆC SỬ DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ, HỢP ĐỒNG, ĐƠN ĐẶT HÀNG VÀ CÁC HỒ SƠ KHÁC VÀ VIỆC GIAO ĐIỆN TỬ CÁC THÔNG BÁO, CHÍNH SÁCH VÀ HỒ SƠ GIAO DỊCH DO CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU HOẶC TRUY CẬP TRÊN TRANG WEB. Theo đây, bạn từ bỏ bất kỳ quyền hoặc yêu cầu nào theo bất kỳ quy chế, quy định, quy tắc, pháp lệnh hoặc luật nào khác ở bất kỳ khu vực tài phán nào yêu cầu chữ ký gốc hoặc gửi hoặc lưu giữ các hồ sơ phi điện tử, hoặc thanh toán hoặc cấp tín dụng bằng bất kỳ phương tiện nào khác hơn các phương tiện điện tử.  

 

 

NGƯỜI DÙNG VÀ CALIFORNIA

 

Nếu bất kỳ khiếu nại nào của bạn với chúng tôi không làm bạn hài lòng, bạn có thể liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Khiếu nại của Bộ Các vấn đề Người tiêu dùng California bằng văn bản tại 1625 North. Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834, hoặc bằng cách gọi (800 ) 952-5210 hoặc (916) 445-1254.

 

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 

Các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào mà chúng tôi đăng trên hoặc liên quan đến Trang web cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều khoản Sử dụng này sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Các Điều khoản Sử dụng này hoạt động trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể chuyển nhượng bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi cho người khác vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát, hư hỏng, chậm trễ hoặc không thực hiện được do bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi.Nếu bất kỳ điều khoản hoặc một phần điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này được xác định là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản hoặc một phần điều khoản đó sẽ được coi là có đầy đủ hiệu lực. hành tây. dự trữ còn lại. Không có mối quan hệ liên doanh, đối tác, việc làm hoặc đại lý nào sẽ phát sinh giữa bạn và chúng tôi do các Điều khoản Sử dụng này hoặc việc bạn sử dụng trang web này. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản Sử dụng này sẽ không được hiểu là sự phản đối việc chúng tôi soạn thảo chúng. Theo đây, bạn từ bỏ mọi biện hộ dựa trên hình thức điện tử của Điều khoản Sử dụng này và việc các bên không ký được Điều khoản Sử dụng này.

bottom of page